Kooperatywy nowej generacji

Projekt kooperatyw nowej generacji

Ruch spółdzielczy jest ważnym elementem pracy pozytywistycznej przed odzyskaniem niepodległości, jak również istotnym składnikiem odbudowy ekonomicznej kraju. Dotychczasowe próby jego reaktywacji okazują się porażką. Bazując na własnych doświadczeniach stworzyłem koncepcję kooperatywy nowej generacji.

Bazując na polskich koncepcjach teoretycznych, szczególnie pracach Abramowskiego i własnych doświadczeniach stworzyłem model teoretyczny kooperatywy (spółdzielni) nowej generacji, w której wyeliminowane zostanie złodziejstwo, cwaniactwo i oszustwa. Model oparty jest o teorię systemów Niklasa Luhmanna, socjocybernetykę Mariana Mazura i Józefa Kosseckiego oraz koncepcję gramatyk generatywnych Noama Chomsky’ego. Ważnym elementem tego modelu jest stworzenie nowej subdyscypliny naukowej, nazwanej roboczo “socjologią złodziejstwa”, której rozwój pozwoli na eliminowanie niepożądanych zjawisk w tworzonym systemie. Proces tworzenia będzie miał charakter etapowy, system kooperatyw n-tej generacji stanie się środowiskiem do tworzenia n+1-tej generacji kooperatyw. Zastosowany zostanie również system akumulacji kapitału uniezależniony od światowego systemu finansowego, oparty o ideę wykorzystania mocy swobodnej systemów autonomicznych stworzoną przez Mazura. Przewiduję że do czasu kolejnej okrągłej rocznicy niepodległości w 2118 roku powstaną kooperatywy 8-mej generacji, zdolne do wytworzenia zaawansowanej technologii kosmicznej. W tej chwili projekt jest na etapie wdrażania pewnych szczegółowych opracowań teoretycznych. Pierwsza pełna kooperatywa 2-giej generacji powinna powstać do 2025 roku. Szczegółowe omówienie koncepcji znajduje się w moich blogach i artykułach naukowych.

Stworzenie niepowtarzalnego komunikatu finansowego, który będzie całkowicie jawny i transparentny, pozwoli na pełną kontrolę operacji w danym momencie i będzie przeznaczony wyłącznie do osiągnięcia danego celu. Używanie i wymiana tych komunikatów a także zamiana na tradycyjnie pojmowany pieniądz jako miernik wartości wszystkich towarów odbywać się może tylko w rygorystycznie określony sposób i tylko przez podmioty spełniające kryteria etyczne przekształcone w algorytmy działań.
Podmioty te nazwano kooperatywami nowej generacji. Udział w nich jest absolutnie dobrowolny, po spełnieniu warunków.

Warunki to zakaz kradzieży, kłamstwa, używania alkoholu i innych substancji narkotycznych. Złamanie warunków skutkuje sankcjami, do wykluczenia włącznie. Kooperatywy stworzą sieć z płaskim modelem zarządzania i płynnymi funkcjami decyzyjnymi służącymi realizacji głównego celu. Pojedyncza kooperatywa może liczyć od 5 do 50 osób.
Celem stworzenia opisanego powyżej komunikatu jest zgromadzenie potencjału społecznego i intelektualnego do kolonizacji planet układu słonecznego, stworzenie sieci komunikacyjnej pomiędzy nimi i przygotowanie do zagospodarowania bliskich obszarów galaktyki.

Komunikat będzie składał się z szeregu kodów opisujących aktualną aktywność i potencjał gospodarczy pojedynczego podmiotu, jego relacje z takimi samymi podmiotami i inne szczegółowe dane, zależnie od potrzeb.
Komunikat będzie miał teoretyczną wartość mierzoną w pieniądzu tradycyjnym. Może to być na przykład komunikat o wartości 100 złotych, 20 euro lub podobny. Ilość komunikatów będących w dyspozycji poszczególnych kooperatyw będzie ściśle skorelowana z ich obrotami, mierzonymi tradycyjnym pieniądzem i może stanowić do 10 procent zysku rocznie.

Zastosowanie tego rodzaju komunikacji zorientowanej na cel pozwoli uzyskać efekt, który możemy porównać do różnicy pomiędzy rozproszony światłem żarówki a skoncentrowanym światłem laserowym.
Innowacyjność pomysłu (Informacja o nowych wartościach oferowanych przez innowacyjne rozwiązanie/pomysł w porównaniu do innych rozwiązań obecnych na rynku w ocenie Pomysłodawcy).
Pomysł opiera się na potraktowaniu pieniądza zgodnie z koncepcją Niklasa Luhmanna jako medium komunikacji.

Dla przypomnienia pozostałe główne, ogólnospołeczne media komunikacji to władza, prawo, piękno, prawda i miłość. (Luhmann, systemy społeczne). Wyabstrachowanie medium pieniądza jako komunikatu pomaga wzmocnić jego funkcję motywacyjną a osłabić pozostałe funkcje, zwłaszcza trezauracyjną i prestiżową. Teoretycznym zapleczem jest socjologia złodziejstwa, bazująca na teorii systemów Niklasa Luhmanna, socjocybernetyce Mazura i Kosseckiego, teorii gramatyk generatywnych Chomsky’ego i koncepcji chińskiego pokoju Searle’a.

Komunikaty medium pieniądza nie są alternatywą dla pieniądza tradycyjnego ale jego udoskonaleniem i dopełnieniem. Są systemem finansowym dla którego pieniądz tradycyjny jest środowiskiem. Oparte są na idei Bitcoina, jednak eliminują wszystkie negatywne skutki stosowania kryptowalut, przede wszystkim zabezpieczają przed antyspołecznymi skutkami jak używanie do handlu narkotykami, bronią i ludźmi.
Faza rozwoju pomysłu (TRL)
idea
Prawa własności intelektualnej. Pomysł jest:
Open source
Aplikujący jest właścicielem opisanego pomysłu i posiada do niego wyłączne prawa oraz uprawniony jest do rozporządzania nim pełnią praw we własnym imieniu :
tak
Zgłoszony pomysł dotyczy branży:
fintech

Jaki problem/potrzebę rozwiąże Twój produkt/rozwiązanie? *
Komunikat medium pieniądza pomaga rozwiązać tradycyjne problemy kapitalizmu opisane m.in. przez Daniela Bella w „kulturowych sprzecznościach kapitalizmu”, bez popadnięcia w błędy realnie istniejącego socjalizmu. Wyeliminuje patologiczne złodziejstwo, ale nie w całym systemie społecznym, dzięki czemu nie spotka się ze zdecydowanym oporem. Ciągle możliwe będzie wzajemne okradanie się w systemie korporacyjnym, jednak każdy człowiek będzie miał wybór – brak wysiłku i tradycyjny kapitalizm albo spełnienie trudnych kryteriów i życie w lepszym środowisku.
Do kogo skierowany jest produkt/rozwiązanie?
Komunikat medium pieniądza skorelowany w sposób zrównoważony z pozostałymi, ogólnospołecznymi mediami komunikacji skierowany jest do ludzi, którzy zdecydują się spełnić bardzo trudne warunki po to żeby móc żyć w lepszym środowisku i realizować niewyobrażalne współcześnie cele. Teoretycznie każdy może zostać przyjęty do kooperatywy nowej generacji, jednak doświadczenie uczy że zamożni ludzie o ustabilizowanej pozycji zawodowej będą mniej zmotywowani do spełnienia kryteriów.

Opisz swój zespół oraz rolę poszczególnych osób w realizacji projektu.
Na razie nie istnieje jeszcze żadna kooperatywa nowej generacji spełniająca kryteria pozwalające na nadawanie komunikatów medium pieniądza w sposób opisany wyżej. Istnieje jednak nieformalna grupa anarchistyczno – hipisowska w ramach której toczy się intelektualna debata. Ludzie o przekonaniach i ideologii narodowej są na razie słabo reprezentowani. Warunki wymagane dla kooperatyw nowej generacji są częściowo spełniane w niektórych ośrodkach terapii uzależnień typu „Monar”. Zostały opracowane przez Marka Kotańskiego we współpracy z narkomanami chcącymi wydostać się z uzależnień. Są na tyle uniwersalne że mogą być łatwo zaadaptowane do kooperatyw nowej generacji. Część byłych narkomanów może stać się ekspertami rozwoju osobistego dla osób chcących nauczyć się spełniania zasad przynależności do kooperatyw nowej generacji.

Przewaga konkurencyjna (nasycenie rynku/popyt na usługę) *
Komunikat medium pieniądza nie jest konkurencją dla tradycyjnie pojmowanych pieniędzy. Jest kolejnym stopniem rozwoju. Stosowanie kłamstwa, technik wzajemnego okradania i substancji odurzających używanych w celu zredukowania dysonansu poznawczego może być dopuszczone w tradycyjnym kapitalizmie, jednak wzrastające wymagania technologiczne i społeczne nie pozwalają na dalszy rozwój w tym środowisku. Świadczy o tym fakt, że rządy najbogatszych państw wycofują się z programów kosmicznych, jedynie Chiny próbują wystrzeliwać swoje rakiety. Elity światowe zostawiły programy kosmiczne prywatnym przedsiębiorcom. Najsławniejszym i najbardziej skutecznym biznesmenem branży kosmicznej jest Elon Musk. Jednak pan Musk pozyskuje pieniądze od rządu USA i od prywatnych graczy giełdowych. W sierpniu ubiegłego roku Musk dopuścił się oszustwa, publikując na swoim koncie Twitter informację o zebraniu funduszy na wykup akcji spółki, przez co cena tych akcji na krótko bardzo wyraźnie wzrosła.
Działanie pana Muska świadczy o tym że tradycyjne postrzeganie ekonomii i pieniądza prowadzi nas w ślepą uliczkę. Fakt wysłania sondy na Marsa i przesłane zdjęcia mogą dawać złudną nadzieję sukcesu, ale poziom akceptacji oszustw i złodziejstwa dopuszczalna na ziemi, musi zostać mocno obniżony jeśli chcemy poważnie myśleć o przestrzeni kosmicznej.

W jakim celu wykorzystane zostaną fundusze pozyskane w programie akceleracyjnym?:
Stworzenie komputerowego modelu rozwoju społecznego w oparciu o równowagę ogólnospołecznych mediów komunikacji. Stworzenie filmu prezentującego model kooperatywy nowej generacji, jej funkcje i cele. Opracowanie algorytmów kodowania komunikatu medium pieniądza. Przedstawienie całości w jak najbardziej uproszczonej formie i upublicznienie idei.
Opis sposobu komercjalizacji projektu.
Pomysł dotyczy nie komercjalizacji ale dekomercjalizacji systemu społecznego, który dzięki temu uzyska większą mobilność. Oczywiście przełoży się to na tradycyjne zyski, ponieważ Ziemia posiada ograniczone zasoby surowców i przez to są one coraz droższe. Najbardziej spektakularnym sposobem komercjalizacji byłoby dotarcie do asteroidy 16 Psyche, która posiada zasoby złota, niklu i innych drogocennych metali o wartości szacowanej na 10 trylionów dolarów. Dla porównania – ogólny PKB na całym świecie w 2016 roku wyniósł nieco ponad 75 bilionów dolarów. Pozyskanie tych zasobów przez kooperatywy nowej generacji potrwa jednak ponad 10 lat. Misję na tę asteroidę planuje również NASA. Istnieje możliwość współpracy w tej dziedzinie.